XXIV. Vajadasági Suliszínház Fesztivál – kispiaci elődöntő

Felhívás: X. Pedagógiai kihívások a XXI. században – akkreditált szakmai konferencia

INNOVÁCIÓK AZ OKTATÁSBAN

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, a GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalommal és a Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal együttműködve, tizedik alkalommal szervezi meg a Pedagógiai kihívások a XXI. században című akkreditált szakmai konferenciát, amelynek fő témája ezúttal az innovációk az oktatásban.

Az innovációt általában az új ötletek, új eszközök bevezetéséhez, egy folyamat vagy rendszer megújításához kötünk, ami tartalmazza a változás mozzanatát. Az innovációt az oktatás területén többnyire az információs és kommunikációs technológiák térnyeréséhez és a technológiához kapcsolódó pedagógiai reformokhoz kapcsolják. Innovációnak számít továbbá a hagyományos oktatási paradigma meghaladása, a tanulóközpontú oktatás, a projektoktatás, az élménypedagógia, a kollaboratív módszerek alkalmazása stb.

A témáról hazai és magyarországi előadók tartanak előadásokat, melyeket vitafórum követ.

Az egynapos akkreditált konferenciára április 20-án, szombaton kerül sor Zentán, a Pro Scientia Naturae Alapítvány oktatási központjában.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje április 10. Regisztrálni a genius.konferencia@gmail.com címen lehet.

A konferenciát a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, főszervezője Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

A továbbképzés támogatója:

Pedagógus Expo 2024

A VMPE által 2024.01.27-én 30 pedagógus ingyenesen részt vehetett Budapesten a Pedagógus Expon. Ennek az összejövetelnek a célja, hogy közösségi élményen keresztül szakmai támogatást és ember indíttatású megerősítés élményét adhassanak a pedagógusoknak. Négy teremben szakmai előadásokra látogathattak a résztvevők, valamint ezekkel párhuzamosan expo jellegű, pedagógusokat érintő szakmai kiállítók színesítették a programot.

Írta: Csernyák Szilvia, résztvevő

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására. 
 
Pályázatot nyújthatnak be:  
 
-külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);  
-külhoni és magyarországi PhD hallgatók;  
-fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.  
 
Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:  
 
-2024. március 18. (hétfő), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu  e-mail címre, Microsoft Word (.docvagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) -formátumban;  
-kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.  
 
Választható témakörök:  
 
1. Nemzeti kisebbségek védelme: emberi jogi vagy biztonságpolitikai kérdés? 
2. Etnikai alapú konfliktusok Európában és Európa peremén, hatásuk az európai és globális kisebbségvédelemre 
3. Emberi jogok védelme, mint a kisebbségi érdekérvényesítés módja 
4. Nemzeti kisebbségek jogvédelme az ENSZ-ben – jó gyakorlatok jogi érdekérvényesítésre 
5. Nemzeti kisebbségek védelme az Európa Tanácsban – jó gyakorlatok politikai érdekérvényesítésre 
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában  
7. A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban  
8. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában  
9. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítésében – jó gyakorlatok a jogérvényesítésre a nemzeti jogi keretek között és a nemzetközi szervezetek kisebbségvédelmi mechanizmusaiban 
10. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére 
11. A tulajdonhoz való jog, mint nemzeti kisebbségi kérdés a Kárpát-medencében  
12. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció az oktatás területén a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
13. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció a nyelvhasználat területén a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
14. Ukrán kisebbségi nyelvhasználat a Velencei Bizottság gyakorlatában 
15. A magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak érvényesülése a Vajdaságban. 
16. Nemzetiségi alapú diszkrimináció Erdélyben – jogesetek ismertetése 
17.  Szlovákiában a Benes-dekrétumok alapján 
18. Magyarellenes megnyilvánulások a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
 
Formai követelmények:  
 
-a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);  
-a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;  
-a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;  
-a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;  
-a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)  
 
Bírálati szempontok és határidők:  
 
A beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig; – a bírálati szempontok:  


-a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;  
-a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;  
-a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;  
-a pályamunka szakmai színvonala.  


A bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2024. április 19-ig hozza meg döntését.  
 
Nettó díjazás:  
 
-I. díj: 150.000 forint;  
-II. díj: 100.000 forint;  
-III. díj: 75.000 forint.  


A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet.  
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.  
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.  
 
Budapest, 2023. november 10.  

 

Dr. Bándi Gyula 
egyetemi tanár, a Kuratórium elnöke 

Dr. Gyeney Laura 
egyetemi docens, az Intézet igazgatója  

Beszámoló: TANOM – A kreativitás fejlesztése

Január 20-án a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezésre került az idei első pedagógus továbbképzés, melynek helyszínéül a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános iskola szolgált. Az érdeklődő pedagógusok dr. Duró Zsuzsanna előadásán vehettek részt, melynek témája a diákok kreativitásának fejlesztése volt.

Duró Zsuzsanna előadása során nagy figyelmet fektetett arra, hogyan ismerjék fel a pedagógusok a gyermekben rejlő készségeket és hogyan tudják azokat képességekké fejleszteni. Kihangsúlyozta, hogy nem csak a gyermek erősségeire kell koncentrálni, hanem a gyengeségeire is. A pedagógusnak fel kell ismernie ezeket, és tennie kell azért, hogy legalább egy átlagos szintre fejlődjön a gyermek.

Továbbá szó esett arról is, hogy mi minden befolyásolhatja egy gyermek fejlődését. A család, mint elsődleges szocializációs tér van a legnagyobb hatással a gyermek személyiségére, valamint az iskolához és tanuláshoz való hozzáállására. A pedagógus kötelessége megtalálni annak módját, hogy az esetleges hátráltató tényezők ellenére is felkeltse a gyermek érdeklődését az iskola iránt és, hogy ez által a készségek képességé fejlődjenek. Emellett a pedagógus feladata az is, hogy a diákoknál felismerje melyik tanulási móddal sajátítják el a legkönnyebben a tananyagot és biztosítania kell e módok alkalmazását az oktatás során. Az előadó felhívta a figyelmet arra is, hogy a diákok képességein túl a személyiségük fejlődésére is figyelmet kell fordítani, hogy az oktatási intézményből kikerülve a közösség hasznos tagjaivá tudjanak válni.

Az előadó kiemelte a gyermekek differenciálásának fontosságát is, vagyis meg kell ismerni a gyermekek személyiségét. A diák típuskategóriájának megállapítása után a pedagógus fel tudja mérni, hogy milyen feladatot adjon fel a számára, és meg tudja határozni, hogy a feladatot milyen módszerekkel kell elvégezni az adott anyag lehető legjobb és leggyorsabb elsajátításának érdekében. Emellett olyan légkört kell termeteni az osztály- vagy csoporttermekben, melyek ösztönzőleg hatnak a diákokra, így több diák fog késztetést érezni arra, hogy jobban teljesítsen és valamiben jeleskedni tudjon.

Az előadás végén Duró Zsuzsanna olyan teszteket mutatott be a résztvevőknek, melyek alkalmazásával könnyebbé válik a tehetséges diákok felismerése. Illetve olyan teszlapokat is bemutatott, melyek segítséget nyújthatnak a pedagógus számára annak felmérésében, hogy az adott osztály vagy csoport, amivel dolgozik milyen összetételű, melyik diák milyen személyiségjegyekkel bír, és ez által hogyan egyszerűsíthető az osztály közösségé kovácsolása.

Írta: Juhász Judit
Fotók: Lukács Gabriella és Markó Laura

A továbbképzés támogatója:

Versenyfelhívás: Kalmár László Matematikaverseny 2024

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2023/2024. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENYT. Az idei lesz, sorrendben az ötvenharmadik verseny, mely Magyarország legrégebbi általános iskola szintű matematika versenye.

A vajdasági fordulót idén is a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. A versenyre minden érdeklődő, matematikát szerető általános iskolás jelentkezését várjuk, 3.-tól 8. osztályig.

A verseny célja: a matematikai ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, illetve a mindennapokban. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3.-8. osztályos diákok körében, matematikai ismeretek mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny rendszere: a verseny határon túliak számára kétfordulós, megyei (a mi esetünkben vajdasági) és magyarországi szervezésű.

Idén a megyei/ területi forduló 2 helyen kerül megrendezésre:
– Újvidéken az Apáczai Diákotthon – Fiúkollégiumában (Bogdana Šuputa 16)
– Szabadkán a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban (Fasizmus áldozatainak tere 21)

A versenyre az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni:
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék
Kapcsolattartó: Losonc Tibor
tel: 0694030011
e-mail: losonctibor95@gmail.com

Jelentkezéskor küldjék el a versenyző diák teljes nevét, melyik osztályba jár, és melyik iskolát képviseli, valamint a felkészítő tanár illetve szülő nevét és elérhetőségét.

A megyei fordulóra történő jelentkezés határideje: 2024. március 11. (hétfő)
A megyei forduló időpontja: 2024. március 22(péntek), 16:00

Amennyiben a versenyző megkülönböztetett bánásmódot igényel (pl. feladatsor nagyítása), kérjük, a jelentkezéskor jelezze.

A verseny menete:
A 3.-4. osztályos diákok versenyfeladatának megoldására 60 perc,
az 5.-8. osztályos diákok számára 90 perc áll rendelkezésre. Elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele a verseny egyik fordulójában sem engedélyezett.

Fontos információk a feladatok megoldásához:
– Minden feladat 7 pontot ér.
– Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a feladat szövege azt tartalmazza, hogy “nem szükséges indoklás”.
– Az eredmény puszta közlése (ha nem szerepel az, hogy “nem szükséges indoklás”) 1 pontot ér.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. Az előző évek versenyfeladatai és megoldásai elérhetőek a https://www.kalmarverseny.hu/ linken.

A versenyről bővebben a TIT Kalmár László Matematika verseny honlapján, olvashatnak, illetve a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületénél érdeklődhetnek.

Eredményes versenyzést kívánunk!

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: GENIUS Konferencia

Huszonkettedik alkalommal rendezik meg a tehetséges általános és középiskolás diákok hagyományos GENIUS konferenciáját és vajdasági szintű versenyét. A verseny célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása.

A diákok önállóan vagy párban kutatási jellegű szakmunkával jelentkezheznek. Mentor segítségét is igénybe vehetik. A természettudomány és humán területek mellett műszaki – informatikai jellegű témák is számításba jöhetnek.

A beérkezett szakdolgozatok alapján a legjobbak meghívást kapnak, a verseny második részére, ami konferencia jellegű, hogy kiselőadás formájában mutassák be eredményeiket.

A felmutatott teljesítményt témakörök szerint szekciókban értékeli a szakemberekből álló bizottság. A konferencia minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár.

A konferenciához kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

A szakdolgozatokat 2024. május 1-jéig kell beküldeni elektronikus formában a következő címre: genius.verseny@gmail.com

Itt fel kell tüntetni a diákok adatait, az évfolyamot, az iskolát, a témakört és a mentor adatait.

A word dokumentum ne haladja meg a 10 MB-ot!

A GENIUS konferencia 2024. május 11-én lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Pedagógusok Egyesülete, támogatója a Belügyminisztérium. Főszervező: Bajusz Koncz Ágnes

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: Gion Nándor Olvasási Verseny középiskolás diákok számára

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete az idei évben is meghirdeti a Gion Nándor olvasási versenyt a középiskolás diákok számára.

A verseny célja: a tanulók olvasásra való ösztönzése és megszerettetése, valamint a diákok szövegértő olvasásának a fejlesztése.

A verseny közösségépítő szereppel rendelkezik, mivel a diákok nem egyénileg, hanem csapatként dolgoznak együtt a közös cél érdekében. A verseny célja továbbá sikerélményt nyújtani azon diákok számára, akik szeretik az irodalmat, és szeretnek olvasni.

A verseny menete: A versenyre a jelentkezők 3 fős csapatokat alkotnak. A csapat tagjai osszák be, hogy ki melyik könyvet olvassa el a versenyig. Egy-egy tanulónak legkevesebb két művet kell elolvasnia, de természetesen minél többet olvas el, annál sikeresebb lesz a verseny kimenetele.  A döntőben a csapat az 5 irodalmi műből kapja a teszteket és feladatlapokat, amelyet kihúznak a sorsoláskor. 2 tesztet és 3 feladatlapot töltenek ki a megadott könyvekből. A csapatok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapon dolgoznak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják meg a feladatlapokat.

A verseny lebonyolításához szükséges a magyartanárok, könyvtárosok közreműködése is. A versenyzők hozzájuthatnak Vajdaságban minden könyvhöz.

Minden középiskola legfeljebb két csapatot indíthat. Amennyiben nagyobb az érdeklődés, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel!

A verseny 2024. március 9-én (szombaton) kerül megrendezésre Újvidéken az Apáczai Diákotthonban. (Cím: VMPE, Bogdan Šuput utca 16., Újvidék, 21000)

A legjobbak könyvjutalomban részesülnek, és jogot nyernek a Gion Nándor Irodalmi és Művészeti Élménytáborban való részvételre, amely a nyári szünidőben, 2024. júliusában Újvidéken kerül megszervezésre.

Az olvasandó művek listája

Elsősök és másodikosok csoportja:

 1. Háy János: Mélygarázs
 2. Lars Svisdal: Semmirekellők
 3. Babits Mihály: Gólyakalifa
 4. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
 5. Dragomán György: A fehér király

Harmadikosok és negyedikesek csoportja:

 1. George Orwell: Állatfarm
 2. F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby
 3. Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
 4. Mészöly Ágnes: Szabadlábon
 5. William Golding: A Legyek Ura (cserélve)

Jelentkezési határidő: 2024. március 1. (péntek)

Kérjük a jelentkezőket, hogy jelentkezéskor a csapattagok neveit, illetve tüntessék fel, melyik korcsoporthoz tartoznak! A jelentkezés során emellett adják meg a felkészítő tanár nevét és telefonszámát is!

A verseny időpontja: 2024. március 9. (szombat) Újvidék, Apáczai Diákotthon Fiúkollégium

Jelentkezés a következő e-mail címre várjuk: olvasasigionnandor@gmail.com

További a versennyel kapcsolatos információt a következő telefonszámon kaphatnak: 

Juhász Judit: +381 62 89 85 902

A verseny támogatója:

Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság ülése

2024.01.16. Budapest

A Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság ülésén beszámolót tartottunk a pedagógus szövetségek és egyesületek 2024. évi terveiről, a köznevelési aktualitásokról, prioritásokról.

Versenyfelhívás: XVII. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság

Az üzleti világban való érvényesülésre, a szakmai ismeretek elsajátítására, egy vállalat létrehozására és menedzselésére való felkészülést nem lehet túl korán elkezdeni. Az üzleti tervezés az egyik legnagyobb kihívás amellyel a vállalkozó szembesül. Nehéz feladat, hiszen a jövőbe kell tekinteni, hogy egy hosszú távon működőképes és nyereséges vállalkozás létrejöjjön.

A középiskolás diákoknak szóló versenyen a tanulók egy képzeletbeli vállalat menedzserének szerepét töltik be, ennek a vállalatnak az üzleti tervét kell elkészíteni.

A diákok önállóan vagy párban jelentkezhetnek, mentor segítségét is igénybe vehetik.

A legjobbak meghívást kapnak a verseny második fordulójára, a szóbeli döntőre, és itt mint jövendőbeli menedzserek be kell hogy mutassák üzleti elképzelésüket, tervüket, a vállalat működésével kapcsolatos szervezési feladatokat. 

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. 

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

Az üzleti tervet, a jelentkező diákok adataival együtt, 2024. május 5-ig kell elküldeni emailben a következő címre: menedzsment.bajnoksag@gmail.com

A döntő május 11-én lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató a Belügyminisztérium, főszervező: Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: XII. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Diákverseny

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a tartományi szintű általános és középiskolás diákversenyt, melynek témája a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megfigyelés, kutatás, elemzés.

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a fogyasztóvédelem, a tudatos vásárlás, az egészségmegőrzés, a környezetvédelem, az emberi jogok érvényesítése iránt.

A diákok önállóan vagy párban kell, hogy kutatást végezzenek. Vizsgálhatják mindazon tényezőket, melyek a fogyasztók jogaival, érdekeivel ellenkeznek, nem etikusak, veszélyeztetik az egészséget és a környezetet, továbbá tetten érik a törvénytelenségeket, visszaéléseket, rámutatnak a lehetséges megoldásokra.

A téma megközelíthető a közgazdaságtan, a jogtudomány, a biológia, a kémia, a környezetvédelem, az orvostudomány és más szakterületek szempontjából is. A diákok mentor segítségét vehetik igénybe.

A beérkezett szakdolgozatok alapján a legjobbak meghívást kapnak a verseny második részére, a szóbeli döntőre, ahol szakemberekből álló versenybizottság értékeli a kutatásokat.

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. 

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

A dolgozatokat, a jelentkező diákok adataival együtt, 2024. május 5-ig kell elküldeni emailben a következő címre: fogy.verseny@gmail.com

A döntő május 11-én lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató a Belügyminisztérium, főszervező: Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: Ribár Béla Általános Iskolások Fizikaversenye

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2024. március 13-án 18. alkalommal szervezi meg a Ribár Béla általános iskolások fizikaversenyét a pacséri „Moša Pijade” Általános Iskolában.

A versenyre 7. és 8. osztályos fizikát kedvelő diákok jelentkezhetnek.

A verseny négy részből áll:

 • Gondolkodtató kérdések
 • A helyszínen bemutatott kísérlet megmagyarázása
 • Számítási feladatok (2 vagy 3 tananyaghoz köthető feladat)
 • Fizikatörténeti kérdések – Az idei évben Telkes Mária élete, munkássága szolgálja a tudománytörténeti kérdések alapját.

A versenyre való felkészülésre, a példatárat és segédanyagokat a bejelentkezés alkalmával kapják el a felkészítő tanárok.   A jelentkezési határidő február 10. február 25. (meghosszabbítva). A felkészítő tanár a diákokat bejelentheti az aniko.kanyo92@gmail.com címen vagy a 0649700167 számon, ezeken az elérhetőségeken kapható bővebb információ.

A verseny egyéni. A két legjobban teljesítő tanuló részvételt nyer az Öveges József Fizikaverseny országos döntőjére, mi Győrben lesz. A helyezettek ajándékokban részesülnek, emellett a legjobb tanulók egyhetes balatoni táborban is részt vehetnek.

A verseny támogatója a Belügyminisztérium, szervezője Ortó Kanyó Anikó tanárnő.

Sikeres felkészülést és sok szerencsét kívánunk minden versenyzőnek.

A versenyekhez tartozó segédanyagokat megtekinthetik a digitális adattárunkban:

A verseny támogatója:

Beszámoló – 6. Vállalkozz okosan! diákverseny

2023. december 16-án, hatodik alkalommal lett megszervezve a Vállalkozz okosan! diákverseny az általános iskolás tanulók számára gazdasági-vállalkozói témakörben.

 

A verseny célja, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető gazdasági, vállalkozói, pénzügyi ismereteket annak érdekében, hogy felnőttként jobban eligazodjanak az üzleti világában, tudatos döntéseket hozzanak, és esetleg vállalkozóként érvényesüljenek. A verseny hozzájárul a tanulók gazdasági ismereteinek bővítéséhez, a csapatszellem erősítéséhez, a kreativitás és az innovációs készség fejlesztéséhez.

A verseny általános iskolás diákoknak volt meghirdetve (5-8 osztály). A diákok csapatban dolgoztak mentor segítségével. A csapatok 2-4 főből álltak. Minden csapatnak egy üzleti tervet kellett elkészíteni, melyben bemutatták ötletüket, képzeletbeli vállalkozásukat. Az idei versenyre egy informatikai vállalat üzleti tervét kellett elkészíteni.

A verseny helyszíne a Pro Scientia Naturae alapítvány oktatási központja volt, Zentán. Támogató a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma, szervező a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal együttműködve.

Az idei versenyre 8 csapat jelentkezett Vajdaság különböző iskoláiból. A zsűri tagjai, Dr. Kulcsár Sarolta, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkordinátora, vállalkozó, és Dr. Muhi. B. Béla, egyetemi tanár, a verseny főszervezője voltak.

Az eredmények a következők lettek:

1. díj

Tallós Sarolta, Balázs Adél, Nagy Lóránd, Pataki Patrik
Samu Mihály Általános Iskola, Óbecse
Felkészítő tanár: Surányi Roland

2. díj

Balázs Dániel, Szikora Máté, Kovács Oliver, Milankovity Bence 
Đuro Salaj Általános Iskola, Szabadka
Felkészítő tanár: Ostojić Melitta

és

Farkas Larissza, Kisutcai Ivett, Bárány Petra, Koncz Villő
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse
Felkészítő tanár: Lázár László

3. díj

Faragó Csongor, Sörös Viktória, Nógrádi Fruzsina 
Jovan Jovanović Zmaj ált.isk. Magyarkanizsa (Martonos)
Felkészítő tanár: Bende Teodóra

Beszámoló: XIV. Gion Nándor Olvasási Verseny általános iskolásoknak

2023. december 9-én szervezte meg a Vajdasági Magyar Pedagógósuk Egyesülete a XIV. Gion Nándor olvasási versenyt, amelyre az idén 179 gyerek jelentkezett: Temerinből, Újvidékről, Kispiacról, Péterrévéről, Zentáról, Padéról, Moholról, Topolyáról, Tordáról, Kúláról, Óbecséről, Nagybecskerekről, Szenttamásról, Adáról, Zentáról, Zentagunarasról, Ürményházáról.
A verseny, a tartományi döntő az újvidéki Nikola Tesla Általános Iskolában volt, ami szinte már hagyomány, köszönve Bollók Edit magyartanárnőnek és az iskola igazgatójának Igor Milićevićnek.
A versenyen az V-VI. osztály korcsoportjában 29, a VII-VIII. osztályosoknál pedig 31 csapat mérte össze tudását, „olvasottságát.“
Az első három helyezett mindkét korcsoportban zánkai nyaralást nyert, a 4. és az 5. helyezettek részt vehetnek a nyári élménytáborban, Újvidéken.
Minden résztvevőnek és felkészítő tanárnak szívből gratulálunk!

Íme a nyertesek névsora:

V-VI. osztály

 • 1. helyezettek – Zöld maffia baglyok: Tóth Milla, Ozerák Emília, Szabó Vilmos – Csáki Lajos Általános Iskola, Topolya – felkészítő tanár: Nagy Majláth Ágota
 • 2. helyezettek – Medúzák: Mezei Eszter, Újvári Dorka, Ivić Lea – Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta – felkészítő tanár: Mezei Zsófia
 • 2. helyezettek – Minyonok: Majoros Noel, Erdélyi Dávid, Góbor Erik – Kókai Imre Általános Iskola, Temerin – felkészítő tanár: Nemes Ildikó
 • 3.  helyezettek – 3 bölcs: Baka Edina, Gárgyán Klaudia, Varbai Hanna – Kárász Karolina Általános Iskola, kihelyezett tagozat, Kispiac – felkészítő tanár: Kávai Bózsó Ildikó
 • 3.  helyezettek – Gumimaci csapat: Keler Szonja, Brkusanin Anna, Körtvélyesi Fruzsina
  – Cseh Károly Általános Iskola, Ada – felkészítő tanár: Ferencz Nacsa Xénia

VII-VIII. osztály

 • 1. helyezettek – Tiszavirág csapat: Bakos Jarrett Ilona June, Mezei Borbála, Pressburger Írisz
  – Stevan Sremac Á. I., Zenta – József Attila Á. I., Újvidék
 • 2. helyezettek – Tulipánok: Hoffmann Szofia, Oláh Anna, Kovács Andrea – Ady Endre Általános Iskola, Torda – felkészítő tanár: Csernoh Angéla
 • 3. helyezettek – Bakonybelzebúb: Szerda Hédi, Balázs Adél, Nagy Lóránd – Samu Mihály Általános Iskola, Óbecse – felkészítő tanár: Józsa Zsuzsanna
 • 3. helyezettek – CSKPMMND: Papp Mária Magdolna, Csáki Kata, Nikolić Dávid
  – Petőfi Sándor Általános Iskola, Zenta – felkészítő tanár: Surányi Emese

Akik nélkül ez a verseny nem valósulhatott volna meg, azok a felkészítő tanárok!
Név szerint a következők:

Nemes Ildikó

Sziveri Tóth Franciska
Ferencz Boglárka

Vékás Éva
Kávai Bózsó Ildikó
Mezei Zsófia

Nacsa Xénia
Surányi Emese
Kosányi Marianna

Kovács Edit
Vámos Andrea
Nagy Majlát Ágota
Pressburger Kucor Blanka
Csernoh Angéla

Hugyik Kanyó Valéria
Pék Domonkos Ibolya
Józsa Zsuzsanna

Könyves Csilla
Prokin Eleonóra

Még egyszer minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

Írta: Habram Judit, szervező
Fotók: Dudás Viktor