VMPE közgyűlés 2023

A VMPE idei közgyűlését rendhagyó módon tartotta meg. A napirendi pontokat innovációs   részvételi eljárásokkal dolgozták ki közösen a résztvevők. Ehhez a World Café és a PedCafé módszerének ötletéből Kávai Bózsó Ildikó a MeetingCafét hozta létre.

 A PedCafé egy erdélyi kolléganő, Csatlós Zsófia ötlete, amivel az Oktopus program keretében ismerkedhettünk meg. Csatlós Zsófia módszerét tovább gondolva egy gyűlés napirendi pontjaihoz igazodva találtuk ki a MeetingCafét, amelynek keretében a résztvevők megosztották egymással érzéseiket, gondolataikat a VMPE éves munkájáról.

A Ennek a módszernek a segítségével elképesztően széles skálán tudták elemezni az évi munkát. Miközben egy kellemes kávézó hangulatát idézték meg az ülésteremben, a résztvevők pedig egy strukturált beszélgetés segítségével nyíltan, jó hangulatban, több nézőpontból vizsgálták meg a VMPE tevékenységeit. A következő témakörök kibontására került így sor, és a következő összegző gondolatok merültek fel.

 1. A Tankönyvtanács, a Szórakoztató Szóra Késztető Anyanyelvápolási Tábor, a Kincses Tarisznya Tábor, a Fizika-Kémia Tábor, az Iskolakert, és a Maradéki Tábor hogyan segíti a pedagógiai munkádat?
 • a tananyag új megközelítését adja
 • jó továbbképzési lehetőség
 • látványos ismeretszerzési alkalom
 • interaktív és játékos tanulási ötleteket ad
 • jó alkalmak a pedagógusok egymás közti kommunikációjára és a véleménycserére
 • alkalom a kollektív, szorosabb együttműködésre
 • segíti a gyerekek beilleszkedését és ismerkedését
 • tapasztalatokat lehet gyűjteni idősebb kollégáktól
 • naprakész ötletekkel lehet róluk hazatérni
 • jó alkalom az új kapcsolatok kialakítására
 • jó alkalom a szülőkkel való együttműködésre
 • a gyerekek figyelmét a természetvédelem, az anyanyelv, a szókincs fontosságára irányítja
 • alkalom az elfeledett ismeretek újbóli felfedezésére
 • megoldást ad az aktuális problémákra
 1. A közösségépítésben mit jelent számodra az anyanyelvápolás?
 • hagyományőrzés fontosságát
 • valahová való tartozás megerősödését: több magyar elsős
 • család, kultúra, megmaradás
 • maradandót alkotni
 • kapcsolat építés
 • szeretet
 • nyelvművelés
 • kommunikáció fejlesztés
 • szókincsbővítés
 • olvasás fejlesztés
 • személyiség fejlesztés
 • kézművesség, motorika fejlesztése
 • munkalehetőség
 • tapasztalatcsere
 • az anyaországgal való együttműködés
 • táborozás, ismerkedés, barátságápolás
 • nemzeti és vallási ünnepeink megtartása
 • empátiára való nevelés
 • megakadályozni a klikkek kialakulását
 • honismeret
 • nemzeti öntudat megerősítése
 •  
 1. Hogyan segít a TANOM a hivatástudatod megőrzésében?
 • hasonló gondolkodású emberek között vagyok
 • új ötletek születése
 • pozitív érvényesülés
 • személyiség fejlődése
 • önfejlesztés
 • új kapcsolatok kialakítása
 • az elsajátított tudás bővítése
 • a tanult módszerek alkalmazása
 • kollektív szellem fejlődése
 • helyzetszituációk elsajátítása
 • feltöltődés
 • tapasztalatcsere
 • segít naprakésznek maradni
 • új módszerek megismerése
 • a magyarságtudat elmélyítése és megőrzése
 • erősít bennünket
 • újra meg újra felébreszt bennem új ötleteket
 • kreatív problémamagoldás fejlesztése
 • a művészi hajlam kibontakozása
 • ismerkedés új játékmódszerekkel
 • naprakész ötletek
 • tovább adom a tudásomat, hogy megmaradjon
 • batyus csapatépítés
 • az ember úgy megy vissza, hogy szárnyai vannak
 1. Milyen szerepet töltenek be a VMPE versenyei a vajdasági magyarok kultúrájának ápolásában?
 • a közvetlen környezet élővilágának közelebbi megismerése
 • hagyományaink ápolás és megőrzése
 • barátságok kialakítása és fenntartása
 • mozgáskoordináció fejlesztése
 • versenyszellem fejlesztése
 • öntudat fejlesztés és megőrzés
 • vallásosság elmélyítése, a hit építése
 • kezdeményezőkészség fejlesztése
 • tudatos fogyasztói társadalom kinevelése
 • nagyon fontos és nagy szerepeket
 • gyakorlati tudás gyarapítása, fejlesztése
 • nemzeti hovatartozás megerősítése
 • beszédkészség fejlesztése
 • kapcsolatépítés
 • önállóságra való nevelés
 • hazaszeretet
 • egymás jobb megismerése
 • anyanyelvápolás
 • színházi kultúra fejlesztése
 • szaknyelv fejlesztése
 • szakmai fejlődés
 • szókincs fejlesztés
 • olvasás megszerettetése
 • szövegértési készség fejlesztése
 • beszédkészség fejlesztése
 • honismeret
 • nemzeti történelmünk megismerése
 • helyismeret
 • csoportos verseny – csoportmunka
 • fantasztikus élmény, ami életen át tart
 • a mobil telefon használatának csökkentése
 • tehetséggondozás – szemle, vetélkedés
 • zenei anyanyelv fejlesztése

A versenyek, amelyekről szó volt: Suliszínház Fesztivál, Vállalkozz okosan!, Ribár Béla fizikaverseny, Kalmár László matematika verseny, Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémia verseny, Vajdasági Menedzsment Bajnokság, Fogyasztóvédelmi Diákverseny, Gion Nándor olvasási verseny, Implom József középiskolás helyesírási verseny, Szólj síp, szólj!, Kőketánc néptánc vetélkedő, Evangelizációs szavalóverseny,  Mit tudsz Torontál vármegyéről? Történelmi vetélkedő, Kis Fürkész környezetvédelmi verseny, Genius konferencia, Magyar Tehetségek Találkozója

 1. Az Apáczai Diákotthon, mint erőtér a vajdasági magyar diákok életében
 • a gyerekek biztonságát adja
 • kapcsolatteremtés korosztályok között és területileg is
 • kedvezményes lakhatási lehetőség
 • tanári segítség és tanulói mentorálás
 • hosszú távú kapcsolattartás, barátság, szakmai segítség. lelki táplálék, támogatás
 • itt megtanulhatják: elfogadás, tolerancia, összetartás, rendrakás, szabályok betartása, önállóság
 • nemcsak otthont ad, hanem nevel is
 • segíti a személyiség fejlődését
 • egy egészséges versenyszellemet alakít ki
 • munkalehetőség
 • kaptát: a tapasztalatok tárháza
 • szellemi és kulturális központ
 • kialakít külhoni kapcsolatokat
 • tér a nemzeti öntudat és az önazonosság kialakulására
 • nemzeti hovatartozást erősíti

Javaslat: gyakori szülő értekezletek tartása, amin való részvétel pontokat ér – így még szorosabb együttműködés alakulhat ki a szülők és a kollégium között

 1. Mit viszel haza az ANYÁról?
 • pozitív energiát
 • rögtön használható ötleteket
 • inspirációt a: hivatás fejlesztésére, a magyar öntudat megerősítésére
 • lelki nyugalmat
 • gyakorlati tudást
 • új munkamódszereket
 • műhelymunka ötleteket
 • hasonló gondolkodású emberek barátságát
 • megerősítést abban, hogy nevelnünk is kell az oktatás mellett
 • a kirándulások okán helyismeretet
 • kibővített történelmi ismereteket
 • új szakmai, emberi kapcsolatokat – nemzetközieket is
 • példaképeket
 • tapasztalatot, új szakmai tudást
 • kincseket
 1. Te mivel tudod gazdagítani a VMPE munkáját?
 • szakmai továbbképzések skálájának bővítésére tett javaslatok: Ferencz Melánia játékos nyelvi fejlesztés, Pécsi Rita neveléskutató, óvodapedagógus, Olajos Anna logopédus
 • Vajdaság szintű összefogás a pedagógusok részéről
 • csapatépítő nap batyuval egy szép kiránduló helyre
 • módszertani segítség óvónőknek
 • ötletcsere
 • vetélkedő: bábjátékok alsósoknak, óvónőknek
 • játékos bábelőadás és bábkészítés
 • műhelymunkák
 • bemutatók
 • kirándulások szervezése
 • földrajzi tábor szervezése és kivitelezése a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola tanulói számára
 • gyereknap szervezése a nagybecskereki református parókián
 • kirándulást szerveznék

Az asztalon levő flipchart papírokra írt gondolatokat egy-egy résztvevő mutatta be, erről hangfelvétel készült.