Pedagógus Expo 2024

A VMPE által 2024.01.27-én 30 pedagógus ingyenesen részt vehetett Budapesten a Pedagógus Expon. Ennek az összejövetelnek a célja, hogy közösségi élményen keresztül szakmai támogatást és ember indíttatású megerősítés élményét adhassanak a pedagógusoknak. Négy teremben szakmai előadásokra látogathattak a résztvevők, valamint ezekkel párhuzamosan expo jellegű, pedagógusokat érintő szakmai kiállítók színesítették a programot.

Írta: Csernyák Szilvia, résztvevő

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására. 
 
Pályázatot nyújthatnak be:  
 
-külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);  
-külhoni és magyarországi PhD hallgatók;  
-fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.  
 
Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:  
 
-2024. március 18. (hétfő), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu  e-mail címre, Microsoft Word (.docvagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) -formátumban;  
-kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.  
 
Választható témakörök:  
 
1. Nemzeti kisebbségek védelme: emberi jogi vagy biztonságpolitikai kérdés? 
2. Etnikai alapú konfliktusok Európában és Európa peremén, hatásuk az európai és globális kisebbségvédelemre 
3. Emberi jogok védelme, mint a kisebbségi érdekérvényesítés módja 
4. Nemzeti kisebbségek jogvédelme az ENSZ-ben – jó gyakorlatok jogi érdekérvényesítésre 
5. Nemzeti kisebbségek védelme az Európa Tanácsban – jó gyakorlatok politikai érdekérvényesítésre 
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában  
7. A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban  
8. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában  
9. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítésében – jó gyakorlatok a jogérvényesítésre a nemzeti jogi keretek között és a nemzetközi szervezetek kisebbségvédelmi mechanizmusaiban 
10. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére 
11. A tulajdonhoz való jog, mint nemzeti kisebbségi kérdés a Kárpát-medencében  
12. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció az oktatás területén a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
13. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció a nyelvhasználat területén a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
14. Ukrán kisebbségi nyelvhasználat a Velencei Bizottság gyakorlatában 
15. A magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak érvényesülése a Vajdaságban. 
16. Nemzetiségi alapú diszkrimináció Erdélyben – jogesetek ismertetése 
17.  Szlovákiában a Benes-dekrétumok alapján 
18. Magyarellenes megnyilvánulások a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése 
 
Formai követelmények:  
 
-a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);  
-a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;  
-a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;  
-a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;  
-a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)  
 
Bírálati szempontok és határidők:  
 
A beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig; – a bírálati szempontok:  


-a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;  
-a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;  
-a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;  
-a pályamunka szakmai színvonala.  


A bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2024. április 19-ig hozza meg döntését.  
 
Nettó díjazás:  
 
-I. díj: 150.000 forint;  
-II. díj: 100.000 forint;  
-III. díj: 75.000 forint.  


A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet.  
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.  
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.  
 
Budapest, 2023. november 10.  

 

Dr. Bándi Gyula 
egyetemi tanár, a Kuratórium elnöke 

Dr. Gyeney Laura 
egyetemi docens, az Intézet igazgatója  

Beszámoló: TANOM – A kreativitás fejlesztése

Január 20-án a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezésre került az idei első pedagógus továbbképzés, melynek helyszínéül a bácskossuthfalvi Idős Kovács Gyula Általános iskola szolgált. Az érdeklődő pedagógusok dr. Duró Zsuzsanna előadásán vehettek részt, melynek témája a diákok kreativitásának fejlesztése volt.

Duró Zsuzsanna előadása során nagy figyelmet fektetett arra, hogyan ismerjék fel a pedagógusok a gyermekben rejlő készségeket és hogyan tudják azokat képességekké fejleszteni. Kihangsúlyozta, hogy nem csak a gyermek erősségeire kell koncentrálni, hanem a gyengeségeire is. A pedagógusnak fel kell ismernie ezeket, és tennie kell azért, hogy legalább egy átlagos szintre fejlődjön a gyermek.

Továbbá szó esett arról is, hogy mi minden befolyásolhatja egy gyermek fejlődését. A család, mint elsődleges szocializációs tér van a legnagyobb hatással a gyermek személyiségére, valamint az iskolához és tanuláshoz való hozzáállására. A pedagógus kötelessége megtalálni annak módját, hogy az esetleges hátráltató tényezők ellenére is felkeltse a gyermek érdeklődését az iskola iránt és, hogy ez által a készségek képességé fejlődjenek. Emellett a pedagógus feladata az is, hogy a diákoknál felismerje melyik tanulási móddal sajátítják el a legkönnyebben a tananyagot és biztosítania kell e módok alkalmazását az oktatás során. Az előadó felhívta a figyelmet arra is, hogy a diákok képességein túl a személyiségük fejlődésére is figyelmet kell fordítani, hogy az oktatási intézményből kikerülve a közösség hasznos tagjaivá tudjanak válni.

Az előadó kiemelte a gyermekek differenciálásának fontosságát is, vagyis meg kell ismerni a gyermekek személyiségét. A diák típuskategóriájának megállapítása után a pedagógus fel tudja mérni, hogy milyen feladatot adjon fel a számára, és meg tudja határozni, hogy a feladatot milyen módszerekkel kell elvégezni az adott anyag lehető legjobb és leggyorsabb elsajátításának érdekében. Emellett olyan légkört kell termeteni az osztály- vagy csoporttermekben, melyek ösztönzőleg hatnak a diákokra, így több diák fog késztetést érezni arra, hogy jobban teljesítsen és valamiben jeleskedni tudjon.

Az előadás végén Duró Zsuzsanna olyan teszteket mutatott be a résztvevőknek, melyek alkalmazásával könnyebbé válik a tehetséges diákok felismerése. Illetve olyan teszlapokat is bemutatott, melyek segítséget nyújthatnak a pedagógus számára annak felmérésében, hogy az adott osztály vagy csoport, amivel dolgozik milyen összetételű, melyik diák milyen személyiségjegyekkel bír, és ez által hogyan egyszerűsíthető az osztály közösségé kovácsolása.

Írta: Juhász Judit
Fotók: Lukács Gabriella és Markó Laura

A továbbképzés támogatója:

Versenyfelhívás: Kalmár László Matematikaverseny 2024

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2023/2024. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENYT. Az idei lesz, sorrendben az ötvenharmadik verseny, mely Magyarország legrégebbi általános iskola szintű matematika versenye.

A vajdasági fordulót idén is a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. A versenyre minden érdeklődő, matematikát szerető általános iskolás jelentkezését várjuk, 3.-tól 8. osztályig.

A verseny célja: a matematikai ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, illetve a mindennapokban. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3.-8. osztályos diákok körében, matematikai ismeretek mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny rendszere: a verseny határon túliak számára kétfordulós, megyei (a mi esetünkben vajdasági) és magyarországi szervezésű.

Idén a megyei/ területi forduló 2 helyen kerül megrendezésre:
– Újvidéken az Apáczai Diákotthon – Fiúkollégiumában (Bogdana Šuputa 16)
– Szabadkán a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban (Fasizmus áldozatainak tere 21)

A versenyre az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni:
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék
Kapcsolattartó: Losonc Tibor
tel: 0694030011
e-mail: losonctibor95@gmail.com

Jelentkezéskor küldjék el a versenyző diák teljes nevét, melyik osztályba jár, és melyik iskolát képviseli, valamint a felkészítő tanár illetve szülő nevét és elérhetőségét.

A megyei fordulóra történő jelentkezés határideje: 2024. március 11. (hétfő)
A megyei forduló időpontja: 2024. március 22(péntek), 16:00

Amennyiben a versenyző megkülönböztetett bánásmódot igényel (pl. feladatsor nagyítása), kérjük, a jelentkezéskor jelezze.

A verseny menete:
A 3.-4. osztályos diákok versenyfeladatának megoldására 60 perc,
az 5.-8. osztályos diákok számára 90 perc áll rendelkezésre. Elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele a verseny egyik fordulójában sem engedélyezett.

Fontos információk a feladatok megoldásához:
– Minden feladat 7 pontot ér.
– Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a feladat szövege azt tartalmazza, hogy “nem szükséges indoklás”.
– Az eredmény puszta közlése (ha nem szerepel az, hogy “nem szükséges indoklás”) 1 pontot ér.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. Az előző évek versenyfeladatai és megoldásai elérhetőek a https://www.kalmarverseny.hu/ linken.

A versenyről bővebben a TIT Kalmár László Matematika verseny honlapján, olvashatnak, illetve a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületénél érdeklődhetnek.

Eredményes versenyzést kívánunk!

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: GENIUS Konferencia

Huszonkettedik alkalommal rendezik meg a tehetséges általános és középiskolás diákok hagyományos GENIUS konferenciáját és vajdasági szintű versenyét. A verseny célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése és támogatása.

A diákok önállóan vagy párban kutatási jellegű szakmunkával jelentkezheznek. Mentor segítségét is igénybe vehetik. A természettudomány és humán területek mellett műszaki – informatikai jellegű témák is számításba jöhetnek.

A beérkezett szakdolgozatok alapján a legjobbak meghívást kapnak, a verseny második részére, ami konferencia jellegű, hogy kiselőadás formájában mutassák be eredményeiket.

A felmutatott teljesítményt témakörök szerint szekciókban értékeli a szakemberekből álló bizottság. A konferencia minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár.

A konferenciához kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

A szakdolgozatokat 2024. május 1-jéig kell beküldeni elektronikus formában a következő címre: genius.verseny@gmail.com

Itt fel kell tüntetni a diákok adatait, az évfolyamot, az iskolát, a témakört és a mentor adatait.

A word dokumentum ne haladja meg a 10 MB-ot!

A GENIUS konferencia 2024. május 11-én lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Pedagógusok Egyesülete, támogatója a Belügyminisztérium. Főszervező: Bajusz Koncz Ágnes

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: Gion Nándor Olvasási Verseny középiskolás diákok számára

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete az idei évben is meghirdeti a Gion Nándor olvasási versenyt a középiskolás diákok számára.

A verseny célja: a tanulók olvasásra való ösztönzése és megszerettetése, valamint a diákok szövegértő olvasásának a fejlesztése.

A verseny közösségépítő szereppel rendelkezik, mivel a diákok nem egyénileg, hanem csapatként dolgoznak együtt a közös cél érdekében. A verseny célja továbbá sikerélményt nyújtani azon diákok számára, akik szeretik az irodalmat, és szeretnek olvasni.

A verseny menete: A versenyre a jelentkezők 3 fős csapatokat alkotnak. A csapat tagjai osszák be, hogy ki melyik könyvet olvassa el a versenyig. Egy-egy tanulónak legkevesebb két művet kell elolvasnia, de természetesen minél többet olvas el, annál sikeresebb lesz a verseny kimenetele.  A döntőben a csapat az 5 irodalmi műből kapja a teszteket és feladatlapokat, amelyet kihúznak a sorsoláskor. 2 tesztet és 3 feladatlapot töltenek ki a megadott könyvekből. A csapatok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapon dolgoznak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják meg a feladatlapokat.

A verseny lebonyolításához szükséges a magyartanárok, könyvtárosok közreműködése is. A versenyzők hozzájuthatnak Vajdaságban minden könyvhöz.

Minden középiskola legfeljebb két csapatot indíthat. Amennyiben nagyobb az érdeklődés, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel!

A verseny 2024. március 9-én (szombaton) kerül megrendezésre Újvidéken az Apáczai Diákotthonban. (Cím: VMPE, Bogdan Šuput utca 16., Újvidék, 21000)

A legjobbak könyvjutalomban részesülnek, és jogot nyernek a Gion Nándor Irodalmi és Művészeti Élménytáborban való részvételre, amely a nyári szünidőben, 2024. júliusában Újvidéken kerül megszervezésre.

Az olvasandó művek listája

Elsősök és másodikosok csoportja:

 1. Háy János: Mélygarázs
 2. Lars Svisdal: Semmirekellők
 3. Babits Mihály: Gólyakalifa
 4. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
 5. Dragomán György: A fehér király

Harmadikosok és negyedikesek csoportja:

 1. George Orwell: Állatfarm
 2. F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby
 3. Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
 4. Mészöly Ágnes: Szabadlábon
 5. William Golding: A Legyek Ura (cserélve)

Jelentkezési határidő: 2024. március 1. (péntek)

Kérjük a jelentkezőket, hogy jelentkezéskor a csapattagok neveit, illetve tüntessék fel, melyik korcsoporthoz tartoznak! A jelentkezés során emellett adják meg a felkészítő tanár nevét és telefonszámát is!

A verseny időpontja: 2024. március 9. (szombat) Újvidék, Apáczai Diákotthon Fiúkollégium

Jelentkezés a következő e-mail címre várjuk: olvasasigionnandor@gmail.com

További a versennyel kapcsolatos információt a következő telefonszámon kaphatnak: 

Juhász Judit: +381 62 89 85 902

A verseny támogatója:

Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság ülése

2024.01.16. Budapest

A Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság ülésén beszámolót tartottunk a pedagógus szövetségek és egyesületek 2024. évi terveiről, a köznevelési aktualitásokról, prioritásokról.

Versenyfelhívás: XVII. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság

Az üzleti világban való érvényesülésre, a szakmai ismeretek elsajátítására, egy vállalat létrehozására és menedzselésére való felkészülést nem lehet túl korán elkezdeni. Az üzleti tervezés az egyik legnagyobb kihívás amellyel a vállalkozó szembesül. Nehéz feladat, hiszen a jövőbe kell tekinteni, hogy egy hosszú távon működőképes és nyereséges vállalkozás létrejöjjön.

A középiskolás diákoknak szóló versenyen a tanulók egy képzeletbeli vállalat menedzserének szerepét töltik be, ennek a vállalatnak az üzleti tervét kell elkészíteni.

A diákok önállóan vagy párban jelentkezhetnek, mentor segítségét is igénybe vehetik.

A legjobbak meghívást kapnak a verseny második fordulójára, a szóbeli döntőre, és itt mint jövendőbeli menedzserek be kell hogy mutassák üzleti elképzelésüket, tervüket, a vállalat működésével kapcsolatos szervezési feladatokat. 

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. 

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

Az üzleti tervet, a jelentkező diákok adataival együtt, 2024. május 5-ig kell elküldeni emailben a következő címre: menedzsment.bajnoksag@gmail.com

A döntő május 11-én lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató a Belügyminisztérium, főszervező: Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: XII. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Diákverseny

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a tartományi szintű általános és középiskolás diákversenyt, melynek témája a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megfigyelés, kutatás, elemzés.

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a fogyasztóvédelem, a tudatos vásárlás, az egészségmegőrzés, a környezetvédelem, az emberi jogok érvényesítése iránt.

A diákok önállóan vagy párban kell, hogy kutatást végezzenek. Vizsgálhatják mindazon tényezőket, melyek a fogyasztók jogaival, érdekeivel ellenkeznek, nem etikusak, veszélyeztetik az egészséget és a környezetet, továbbá tetten érik a törvénytelenségeket, visszaéléseket, rámutatnak a lehetséges megoldásokra.

A téma megközelíthető a közgazdaságtan, a jogtudomány, a biológia, a kémia, a környezetvédelem, az orvostudomány és más szakterületek szempontjából is. A diákok mentor segítségét vehetik igénybe.

A beérkezett szakdolgozatok alapján a legjobbak meghívást kapnak a verseny második részére, a szóbeli döntőre, ahol szakemberekből álló versenybizottság értékeli a kutatásokat.

A verseny minden résztvevője oklevelet kap, a legsikeresebbeknek értékes ajándék jár. 

A versenyhez kapcsolódó információk, segédanyagok és szakmai jellegű írások megtalálhatók a www.fokusz.info honlapon.

A dolgozatokat, a jelentkező diákok adataival együtt, 2024. május 5-ig kell elküldeni emailben a következő címre: fogy.verseny@gmail.com

A döntő május 11-én lesz megtartva a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban.

A verseny szervezője a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, támogató a Belügyminisztérium, főszervező: Dr. Muhi B. Béla, egyetemi tanár.

A verseny támogatója:

Versenyfelhívás: Ribár Béla Általános Iskolások Fizikaversenye

A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 2024. március 13-án 18. alkalommal szervezi meg a Ribár Béla általános iskolások fizikaversenyét a pacséri „Moša Pijade” Általános Iskolában.

A versenyre 7. és 8. osztályos fizikát kedvelő diákok jelentkezhetnek.

A verseny négy részből áll:

 • Gondolkodtató kérdések
 • A helyszínen bemutatott kísérlet megmagyarázása
 • Számítási feladatok (2 vagy 3 tananyaghoz köthető feladat)
 • Fizikatörténeti kérdések – Az idei évben Telkes Mária élete, munkássága szolgálja a tudománytörténeti kérdések alapját.

A versenyre való felkészülésre, a példatárat és segédanyagokat a bejelentkezés alkalmával kapják el a felkészítő tanárok.   A jelentkezési határidő február 10. február 25. (meghosszabbítva). A felkészítő tanár a diákokat bejelentheti az aniko.kanyo92@gmail.com címen vagy a 0649700167 számon, ezeken az elérhetőségeken kapható bővebb információ.

A verseny egyéni. A két legjobban teljesítő tanuló részvételt nyer az Öveges József Fizikaverseny országos döntőjére, mi Győrben lesz. A helyezettek ajándékokban részesülnek, emellett a legjobb tanulók egyhetes balatoni táborban is részt vehetnek.

A verseny támogatója a Belügyminisztérium, szervezője Ortó Kanyó Anikó tanárnő.

Sikeres felkészülést és sok szerencsét kívánunk minden versenyzőnek.

A versenyekhez tartozó segédanyagokat megtekinthetik a digitális adattárunkban:

A verseny támogatója: